IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / صفحات سایت

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

مدیر - مسئول وب سایت

مدیر وب سایت :
دکتر شهروز همتی - دکترای علوم آزمایشگاهی
از 1تیر ماه 1398 تا کنون
 
دکتر محمدرضا بختیاری - دکترای علوم آزمایشگاهی
از 29 دی ماه 1397 تا 30 خرداد 1398
 
دکتر فریبا شایگان - دکترای علوم آزمایشگاهی
از 24 مهر ماه 1395 تا 20 آبان 1397
 
دکتر بابک ولی زاده - دکترای علوم آزمایشگاهی
از تیر ماه 1390 تا شنبه 24 مهر ماه 1395

دکتر بابک ولی زاده - سوابق علمی و کاری - 8 آبان 1393

 

مسئول وب سایت:
 
لیلا پوردهقان
از 25 تیر ماه 1396 تا کنون
 
تانیا لویان
از 24 مهر ماه 1395 تا 25 تیر ماه 1396
 
سیده فرزانه بطحائی 
از تیر ماه 1390 تا  24 مهر ماه 1395