IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

کنگره ارتقاء کیفیت / گروه تمام کنگره ها

   ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

فایهای آموزشی کنگره های ارتقاء کیفیت

مجموعه فایل های آموزشی و سخنرانی کنگره ارتقاء کیفیت

لیست کارگاه های بیست و یکمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1403

لیست سخنرانی های کلیدی بیست و یکمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1403

لیست محورهای بیست و یکمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1403

لیست سخنرانی های کلیدی بیستمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1402

لیست محورهای بیستمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1402

لیست کارگاه های بیستمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1402

لیست محورهای نوزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1401

لیست کارگاه های نوزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1401

لیست محورهای هجدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1400

لیست محورهای هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1398

لیست کارگاه های هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1398

لیست محورهای شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1397

لیست کارگاه های شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1397

لیست محورهای پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1396

لیست کارگاه های پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1396

لیست محورهای چهاردهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1395

لیست کارگاه های چهاردهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1395

لیست محورهای سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1394

لیست کارگاه های سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1394

لیست محورهای دوازدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1393

لیست کارگاه های دوازدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1393

لیست محورهای یازدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1392

لیست کارگاه های یازدهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1392

لیست محورهای دهمین کنگره ارتقاء کیفیت سال 1391