IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / صفحات سایت

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

اعضای هیئت مدیره انجمن - از 1 خرداد 1401 تا کنون:

 

اعضای هیئت مدیره:

جناب آقای دکتر محمود جاوید احمد آبادی از تاریخ 1401/07/09 از اعضای علی البدل به اعضای اصلی هیئت مدیره تغییر یافتند

بازرس:

اعضای علی البدل:

بازرس علی البدل :

 

اعضای هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی از ابتدا تا کنون

 

نمودار تشکیلاتی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

مصوب 1401/06/05