IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / صفحات سایت

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

نامه سازمان نظام پزشکی استان اصفهان به وزیر بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی در ارتباط با تعرفه های پاراکلینیک 1393