IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران(بخش هشتم)