IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 49، در وب سایت نشریه قرار گرفت

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 49، در وب سایت نشریه قرار گرفت.