IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

کمیته بین الملل: برگزاری کنگره راه حل های نوآورانه: راهی برای پیشرفت در آزمایشگاه پزشکی 2020