IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

کمیته بین الملل: برگزاری وبینار ارزش و تأثیر آزمایشگاهی پزشکی در مراقبت از بیمار IFCC