IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

حساسيت و ويژگى تست هاى موجود به ويژه تست هاى سرولوژي در تشخيص كوويد-١٩( آقای دکتر امیر حسن زرنانی- دکترای علوم آزمایشگاهی،استاد ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)