IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

گزارش عملکرد فعالیت های هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در سال 1399-1398