IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با اعلام نشانی سایت کلیپ های آموزشی مرتبط با کورونا ویروس جدید

ابلاغ راهنمای ایمنی زیستی دربیماری کرونای جدید F پیوست می باشد