IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - معاونت درمان و معاونت بهداشت دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید