IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

نامه مجمع انجمن های آزمایشگاهی در ارتباط با آزمایش های POCT