IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

آزمایشگاه مرجع سلامت: راهنمای فنی روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی