IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۰/۰۴/۲۸

ارسال نمونه های دوره نهم ارزیابی خارجی کیفیت - EQAP آغاز شد

ارسال نمونه های دوره نهم ارزیابی خارجی کیفیت EQAP آغاز شد