IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / مکاتبات آزمایشگاه مرجع سلامت

   ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

تشکیل اولین جلسه شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت - 1393/05/30

تشکیل اولین جلسه شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت

لینک خبر در پایگاه خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اولین جلسه شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی با حضور معاون درمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ مدیر کل آزمایشگاه سلامت وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر گفت:این شورا با هدف سیاستگذاری کلان در حوزه آزمایشگاههای پزشکی با تاکید بر نیازها و الزامات برنامه تحول نظام سلامت، بهبودمدیریت بهره برداری از آزمایشگاههای پزشکی و افزایش بهره وری از طریق اعمال روشهای نوین مدیریت و استقرار نظام اعتباربخشی آزمایشگاه های پزشکی برگزار شد.

دکتر سمیعی افزود: از دیگر اهداف این شورا می توان به استانداردسازی و بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاه های پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت و بهنگام آزمایشگاهی و ایجاد تعامل سازنده، انسجام و یکپارچگی در بین گروه های مختلف تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: اعضای این شورا از بین اساتید و صاحبنظران آسیب شناسی و علوم آزمایشگاهی انتخاب و این افراد به مدت دو سال در این شورا عضو خواهند بود. شورا مستقیماً یا از طریق تشکیل کمیته ها و کارگروههای اختصاصی، رسیدن به اهداف تعیین شده را، که با انتظارات برنامه تحول نظام سلامت از نظام آزمایشگاهی همسویی و انطباق کامل دارد، تعقیب می کند.