IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / مکاتبات آزمایشگاه مرجع سلامت

   ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

تشکیل دومین جلسه شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی - 1393/06/30

تشکیل دومین جلسه شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی

لینک خبر در پایگاه خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در دومین جلسه "شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی"؛

نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه آزمایشگاه های پزشکی بررسی شد

دومین جلسه "شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی" به ریاست معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با حضور اکثریت اعضای شورای آزمایشگاه مرجع تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:در این جلسه ضمن ارائه گزارش های آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه آزمایشگاه پزشکی، برنامه وزارت بهداشت برای پایه گذاری و استقرار نظام ملی اعتباربخشی آزمایشگاه های پزشکی و اجرای برنامه پایلوت مشارکت انجمن های علمی در این برنامه در سال جاری، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر سمیعی گفت: در این جلسه و با آراء عمومی مقرر شد سه کمیته تحت عناوین " فناوری آزمایشگاه پزشکی"، "ارتقای مدیریت، توسعه و مدل های اقتصادی مشارکت بخش غیر دولتی در شبکه آزمایشگاهی" و "کمیته راهبردی نظام اعتباربخشی آزمایشگاه های پزشکی" با مشارکت نمایندگان انجمن های علمی، نهادها، سازمان ها و دستگاه های ذینفع و صاحبنظران تشکیل و برای اجرایی کردن تصمیمات و خروجی کمیته ها در مدت یکماه برنامه ریزی تشکیل شود.

گفتنی است: جلسات آتی شورا برای ارائه گزارش در ارتباط با سایر امور حوزه آزمایشگاه پزشکی و تصمیم گیری در مورد نیاز به کمیته های اختصاصی دیگر برگزار خواهد شد.