IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / صفحات سایت

   ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

مکاتبات آزمایشگاه مرجع سلامت - به روز رسانی (1398/12/15)

مکاتبات آزمایشگاه مرجع سلامت
1398/12/15
 
موضوع نامه تاریخ نامه

نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با اعلام نشانی سایت کلیپ های آموزشی مرتبط با کورونا ویروس جدید

1398/12/15

راهنمای ایمنی زیستی در بیماری کروناویروس جدید (کووید-19)

1398/12/13

نامه آزمایشگاه مرجع سلامت استعلام نظر در مورد بخش "تهیه و حمل و نقل نمونه و تشخیص آزمایشگاهی کورونا ویروس جدید" در آخرین دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید

1398/11/15

اعلام غیر قابل بودن کیت های شکایتی آنتی ژن رایت لوله ای انستیتو پاستور ایران با شماره سری ساخت های AbT9712 و AbT9804

1398/10/14

نامه آزمایشگاه مرجع سلامت پیرو درخواست نام کاربری جهت ثبت نام در سامانه اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

1398/10/02

اعتبار گواهی شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با دانش و مهارت مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاه های پزشکی

1398/10/01

راهنمای فنی روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی

1398/07/29

نامه آزمایشگاه مرجع سلامت به انجمن های علمی و برگزار کنندگان برنامه ارزیابی کیفیت خارجی

1393/11/14

تشکیل دومین جلسه شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی

1393/06/30

سازماندهی نظارت و ممیزی شبکه های دانشگاهی تامین خدمات آزمایشگاهی در راستای طرح تحول نظام سلامت

1393/06/22

تشکیل اولین جلسه شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت

1393/05/30

بخش نامه الزام شرکتهای تولید کننده و واردکننده وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی به اعلام نمایندگان و عوامل رسمی فروش 1392/12/12
اعلام اسامی 23 آزمایشگاه موفق به دریافت لوح کیفیت، از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت 1392/12/07
نامه جدید موافقت اصولی آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با مشارکت انجمن ها در اعتبار بخشی آزمایشگاه ها 1392/08/01
نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با مشارکت انجمن ها در نظارت و اعتبار بخشی آزمایشگاه ها 1392/02/24
ارسال پیامک های تلفنی تبلیغاتی وسایل تشخیص آزمایشگاهی به مسئولین فنی آزمایشگاه های پزشکی 1391/04/17