IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

مجموعه فایل های آموزشی و سخنرانی مدون ها، سمینارها و کارگاه ها / فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها، سمینارهاو کارگاه های 1394

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ کاربردهای بالینی و روش های آماده سازی اسپرم جهت انجام .IUI, Intrauterine Insemination IUI- 1394/12/03
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ آشنایی با نحوه تفسیر جامع (integrate) تستهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار(اختلال در نمونه گیری-تداخل داروئی-اثر روند بیماری روی نتایج- .... )- 1394/11/18
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ جنبه های بالینی و آزمایشگاهی هیرسوتیسم (پرموئی در بانوان) 1394 -1394/11/18
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ کارگاه ایمونوهماتولوژی و بانک خون (بیمارستانی/آزمایشگاه تشخیص طبی) - 1394/11/14
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ برنامه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - جهت تمدید پروانه - 1394/11/03
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ سمینار یک روزه خطاهای پزشکی - فرهنگستان علوم پزشکی - 1394/10/19
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ کارگاه معرفی تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد "Sperm Function Tests" - 1394/10/06
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون - 1394/08/19
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ کارگاه تضمين كيفيت در بخش بيوشيمي 1394 - 1394/07/19
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل 1394 -1394/06/28

تعداد کل ۲۲ مورد