IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

مجموعه فایل های آموزشی و سخنرانی مدون ها، سمینارها و کارگاه ها / فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها، سمینارها و کارگاه های 1395

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ برنامه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - جهت تمدید پروانه-1394/11/03

تعداد کل ۱ مورد